Önümler

 • Iýmit / kosmetika / süýt senagaty üçin ýerdäki arassa zawod

  Iýmit / kosmetika / süýt senagaty üçin ýerdäki arassa zawod

  Arassa ýerdäki (CIP) onlaýn arassalaýyş ulgamy, kosmetika, azyk we derman önümleriniň arassaçylyk standartlarynyň önümçilik şertleriniň biridir.Işjeň maddalaryň haç hapalanmagyny ýok edip biler, daşary ýurtlarda eräp bilmeýän bölejikleri ýok edip biler, önümleriň mikroorganizmler we ýylylyk çeşmeleri bilen hapalanmagyny azaldyp ýa-da ýok edip biler, şeýle hem GMP ülňüleriniň ileri tutulýan maslahatydyr.Kosmetika zawodynyň önümçiliginde, material turbageçirijide, ammarda we beýleki böleklerde emulsirlenen önümleri umumy arassalamakdyr.

 • alýumin / plastmassa / haýwan çüýşesi üçin awtomatiki nurbat gapagy

  alýumin / plastmassa / haýwan çüýşesi üçin awtomatiki nurbat gapagy

  Awtomat gaplaýyş enjamy azyk, derman, gündelik himiýa, pestisid, kosmetika we beýleki pudaklarda dürli çüýşe şekillerini ýapmak üçin amatlydyr.Bu enjam rolik görnüşli gaplamagy kabul edýär, gaplamagyň tizligi ulanyjynyň çykyşyna görä sazlanyp bilner, gurluşy ykjam, gaplamagyň netijeliligi ýokary, çüýşäniň gapagy süýşmeýär we zeper ýetmeýär, durnukly we ygtybarly, işlemek aňsat we uzak dowam eder.

 • Speokary tizlikli awtomatiki pnewmatik çüýşe nurbat gaplaýjy maşyn

  Speokary tizlikli awtomatiki pnewmatik çüýşe nurbat gaplaýjy maşyn

  Awtomatiki gaplaýyş maşyny, ähli doldurma önümçilik liniýasyny birleşdirmek üçin awtomatiki doldurma enjamy bilen gabat gelip biler we garaşsyz önümçilik üçin hem ulanylyp bilner.Dürli materiallardan we spesifikasiýalardan çüýşeleri gaplamak we gaplamak üçin amatly.Buraw gapaklary, ogurlyga garşy gapaklar, Çaga garşy örtük, basyş örtügi we ş.m. üçin yzygiderli tork ýapgy kellesi bilen enjamlaşdyrylan basyş aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.Gurluşy ykjam we ýerliklidir.

 • 10T uly ösümlik EDI bilen ters osmoz suw arassalaýjy zawod

  10T uly ösümlik EDI bilen ters osmoz suw arassalaýjy zawod

  Suw çeşmeleri dünýäde köp, ýöne göni agyz suwunda, kosmetika önümlerinde, azyk önümlerinde, derman önümçiliginde we beýleki ugurlarda gaty az we suwy ulanmagyň gerimi köp ugurlarda ýakyn baglanyşyklydyr.Başarýan maşyn bar bolsa, bu öz pudagyňyza laýyk gelýär we önümleriňiziň hilini ýokarlandyrmagyna we önümiň saklanyş möhletini uzaltmagyna kömek edýär, bu kärhananyň işinde möhüm rol oýnar.

 • Senagat ters osmoz suw arassalaýjy maşyn

  Senagat ters osmoz suw arassalaýjy maşyn

  Senagat önümçiliginde çykdajylara gözegçilik, pol meýdany we beýleki taraplar has köp hasaplanýar.Suwy bejermegiň beýleki adaty usullary bilen deňeşdirilende, ters osmoz suwy arassalamak usuly pes çykdajy, ýönekeý işlemek we suwuň durnukly hiline eýe.Suwy bejermek bilen baglanyşykly durmuşyň ähli gatlaklarynda giňden ulanylýar.Ters osmoz suwuny bejermek üçin iki material bar: poslamaýan polat we PVX, müşderilere dürli suw arassalaýjy maşyn modellerini saýlamak has kyn.

 • Önümçilik suw arassalaýjy maşyn

  Önümçilik suw arassalaýjy maşyn

  Suw ähli janly-jandarlar üçin hakykatdanam zerur madda.Suw üpjünçiligimizi hapalap bilýän maddalaryň diapazony dürli-dürli - keselden başlap, mikroorganizmlere agyr metallara, mutant birleşmelerine, ösümlikleriň ösüşini sazlaýjylara, öý himikatlaryna çenli dürli-dürli.Şonuň üçin suw çeşmelerimizi goramak möhümdir.

  YODEE RO arassalanan suw arassalaýjy, ýokary hilli ters osmoz membranasynyň süzgüçinden ýasaldy we suwy bejermekde iň täze tehnologiýa bilen üpjün edildi.Süzgüç, sarp edişiň ähli görnüşlerine laýyk gelýän 100% iýmit derejeli materiallardan ybarat.

  Ters osmoz membranany bölmek tehnologiýasydyr.Principleörelge, çig suwuň ýokary basyşda ters osmoz membranasyndan geçmegidir we suwdaky erginçiniň ýokary konsentrasiýadan pes konsentrasiýa çenli ýaýramagydyr.Aýralyk, arassalanmak we konsentrasiýa täsirine ýetmek.Tebigatda osmozyň tersine, oňa ters osmoz diýilýär.Bakteriýalary, wiruslary, kolloidleri, organiki maddalary we suwda erän duzlaryň 98% -den gowragyny aýryp biler.

 • EDI ulgamy bolan senagat ro suw süzgüç zawody

  EDI ulgamy bolan senagat ro suw süzgüç zawody

  Elektrodeizasiýa (EDI ion ion alyş-çalyş usulydyr.Ion alyş-çalyş membranasy tehnologiýasy bilen ion elektromigrasiýa tehnologiýasynyň utgaşmasy arkaly arassa suw öndürmek tehnologiýasy.EDI tehnologiýasy ýokary tehnologiýaly ýaşyl tehnologiýa.Adamlar tarapyndan giňden tanaldy we lukmançylyk, elektronika, elektrik energiýasy, himiýa senagaty we beýleki pudaklarda giňden wagyz edildi.

  Bu suw arassalaýjy enjam, ikinji derejeli poslamaýan polat ters osmoz + EDI tehnologiýasy bilen arassalanan suw ulgamy.EDI täsirli suwa has ýokary talaplary berýär, olar ters osmoz önüminiň suwy ýa-da tersine osmoz önüminiň suwuna deň bolan suwuň hili bolmaly.

  Arassalanan suw ulgamy tutuş enjam hökmünde, her bir bejeriş prosesi biri-biri bilen baglanyşykly, öňki bejeriş prosesiniň täsiri indiki derejeli bejeriş işine täsir eder, her bir proses tutuş ulgamyň soňundaky suw önümçiligine täsir edip biler.

 • PVC iki basgançakly RO ulgamy suw arassalaýjy zawod

  PVC iki basgançakly RO ulgamy suw arassalaýjy zawod

  Ikinji ters osmoz arassa suw enjamlary, arassa suw öndürmek üçin ikinji ters osmoz tehnologiýasyny ulanýan enjamdyr.Ikinji ters osmoz, esasy ters osmoz önüminiň suwuny hasam arassalamakdyr.Ters osmoz arassa suw enjamlary ulgamy dürli suw hiline görä dürli amallary kabul edýär.

  Esasy ters osmoz arassa suw enjamlary ulgamy bilen bejerilen esasy arassa suwuň geçirijiligi 10 μs / sm-den pes, ikinji ters osmoz arassa suw enjamlary ulgamy bilen bejerilen ikinji sap arassa suwuň geçirijiligi 3 μs / sm-den pesdir ýa-da has pes..Amal akymynyň beýany Öňünden bejermek, ters osmozyň täsirini süzgüç, adsorbsiýa, alyş-çalyş we beýleki usullar arkaly suw öndürmek talaplaryna laýyk getirmekdir.

 • Ikinji basgançak ters osmoz suw arassalaýyş ulgamy

  Ikinji basgançak ters osmoz suw arassalaýyş ulgamy

  “YODEE RO” Suw arassalaýyş enjamlary kompaniýasy iri, orta we kiçi arassa suw enjamlarynyň doly toplumyny öndürmekde ýöriteleşendir.Suw arassalaýjy enjamlar esasan arassa suw önümçiliginde, azyk önümçiligi üçin suwda, arassalanan suw isleg kärhanalarynda we agyz suwuny arassalaýjy enjamlarda ulanylýar.

  “YODEE” Arassa suw enjamlary, dürli çig suwuň hiline we maksatly suw hiliniň talaplaryna laýyklykda ters osmoz prosesini kabul edýär, içerki içgileriň we dürli pudaklarda önümçiligiň isleglerini kanagatlandyrmak üçin amatly arassa suw enjamlaryny düzýär.

 • Wakuum emulsifikator losyon gomogenizator mikser

  Wakuum emulsifikator losyon gomogenizator mikser

  Wakuum birmeňzeş emulsifikator enjamlary, müşderiniň işine görä esasly düzülen we wakuum ýagdaýynda emulsiýa edilmeli we garyşdyrylmaly önümler üçin amatly däl standartlaşdyrylan enjamdyr.Emulsifikator, ýokary ýapyşykly önümleri emulsiýa etmek we garyşdyrmak üçin pes tizlikli döwülýän diwar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Dispersiýa, emulsiýa, gomogenizasiýa, garyşdyrmak we garyşdyrmak ýaly amallar üçin amatly ýokary gyrkyjy emulsifikator bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

  Kiçijik kuwwatly emulsifikator, kiçi partiýa önümçiligi ýa-da uly partiýa önümçiligi bolsun, derman, azyk, kosmetika we beýleki pudaklarda önümleriň synag synaglary üçin amatlydyr.Equipmenthli enjamlar birmeňzeş emulsifikasiýa esasy gazandan, suw küýzesinden, wakuum ulgamyndan, elektrik ýyladyşdan ýa-da bug bilen ýyladyş temperaturasyna gözegçilik ulgamyndan, elektrik gözegçiliginden we ş.m. ýokary derejeli krem, derman mazaly, losyon we ş.m. öndürmek üçin ýörite enjamdyr.

 • Wakuum emulsifikasiýa edýän maýonez gomogenizator garyjy maşyn

  Wakuum emulsifikasiýa edýän maýonez gomogenizator garyjy maşyn

  Wakuum gomogenizator emulsifikatory garyşmagy, dargatmagy, birmeňzeşleşdirmegi, emulsiýany we poroşok siňdirişini birleşdirýän doly ulgamdyr..Material emulsiýa gazanyň ýokarky böleginiň ortasyndan garylýar we Teflon gyryjy elmydama garyjy gazanyň şekiline laýyk gelýär, diwarda asylan ýelmeşýän materialy süpürýär, şonuň üçin gyrylan material yzygiderli täze interfeýs döredýär. , soň bolsa gyrkmakdan, gysyşdan geçýär, garyşdyrmak we garyşdyrmak we gazanyň göwresiniň aşagyndaky gomogenizatoryň aşagyna akmak üçin epläň.Soňra material güýçli gyrkyjy, täsir ediji, turbulent akymdan we ýokary tizlikli aýlanýan kesiji tigir bilen kesgitlenen kesiş ýeňiniň arasynda emele gelen beýleki proseslerden geçýär.

 • Wakuum gomogenizator kosmetiki krem ​​öndürýän maşyn

  Wakuum gomogenizator kosmetiki krem ​​öndürýän maşyn

  YODEE Akylly wakuum birmeňzeş emulsifikator, derini bejermek önümlerini öndürmekde hökmany saýlanan modelleriň biridir.Haçan-da material wakuum ýagdaýynda bolsa, ýokary gyrkyjy emulsifikator bir fazany ýa-da birnäçe fazany iň bolmanda başga bir üznüksiz fazada çalt we deň paýlaýar.Stator bilen rotoryň arasyndaky dar aralykda materialy her minutda ýüzlerçe müň gidrawliki gyrkymlara çydap bilmek üçin maşyn tarapyndan getirilen güýçli kinetik energiýany ulanýar.Merkezden gaçyryş ekstruziýasynyň, täsiri, ýyrtylmagy we ş.m. giňişleýin hereketi bir bada deň derejede dargaýar we emulsiýa edýär.

123Indiki>>> Sahypa 1/3