Derman

Lukmançylyk

“YODEE” kompaniýasy, doly awtomatiki liniýa akylly önümçilik liniýasynyň dizaýnyny, öndürilmegini, daşalmagyny, gurnalmagyny we soňraky enjamlara hyzmat etmegini goldaýar.Önümleriň, zawod şertleriniň we her bir müşderiniň zerurlyklarynyň tapawudy sebäpli müşderiler önümçilik maglumatlarynyň we önüm jikme-jiklikleriniň dürli taraplaryny üpjün etmeli.Ondan soň, YODEE salgylanma üçin saýlamagyňyz üçin käbir konstruktiw teklipleri hödürlär.Aşakdaky maglumatlary üns bilen okaň:

Önümiňizde aşakdaky aýratynlyklaryň haýsylary bar?

Suwuk pasta suw poroşok tabletkasy kapsulasy

Önümiň ýapyşyklygy (cps) we çyglylygy (%) nämeden ybarat?
Gaplamak nämä meňzeýär?

Plastik çüýşe
Aýna çüýşe
Alýumin-plastmassa kapsula gaplamasy
Softumşak turba
Alýumin turbasy
Beýlekiler

Önümiňiziň suratlaryny we gaplaýyş ölçeglerini berip bilersiňizmi?

Enjamlaryňyzyň nähili bolmagyna garaşýarsyňyz?
Bütin setiriň doly awtomatiki dizaýny
Bütin setiriň ýarym awtomatiki dizaýny
enjamlaryň ýeke-täk talaplary

Önümçilik ussahanasynyň uzynlygy, ini we beýikligi?
Seminar tarapyndan goldanýan senagat naprýa? Eniýesi näme?

Üç fazaly naprýa .eniýe 200V 50 / 60HZ
Üç fazaly naprýa 23eniýe 230V 50 / 60HZ
Üç fazaly naprýa .eniýe 208V / 240V / 600V
Üç fazaly naprýa .eniýe 200V / 220V / 380V
Üç fazaly naprýa 400eniýe 400V 50HZ

Dürli naprýa .eniýe, baglanyşykly elektrik enjamlary, hereketlendirijiler we ş.m. tapawutlanýar.YODEE enjamyň uzak möhletli dowamlylygyny üpjün etmek üçin naprýa .eniýäni özleşdirmegi goldaýar.

YODEE iki tarapyň arasynda pikir alyşmak üçin aşakdaky teklipleri berer:
1. Enjamlaryň umumy maýa goýum býudjeti we býudjeti ara alyp maslahatlaşmagyň mümkinçiligi
2. Enjamlary daşamak üçin býudjet we amatly transport mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşyň
3. Enjamlary gurnamagyň we yzygiderli tehniki hyzmat etmegiň mümkinçiligi
4. Gündelik işçiniň optimal gurulmagy mümkinçiligi