Dolduryjy maşyn

 • 30ml ýarym awtomatiki dik göwrümli suwuk pasta doldurma enjamy

  30ml ýarym awtomatiki dik göwrümli suwuk pasta doldurma enjamy

  Autarym awtomat pasta doldurma maşyn, esasan orta we ýokary ýapyşykly önümler üçin.Enjamyň iki görnüşi bar: bir kelleli pasta doldurýan maşyn we goşa kelleli pasta doldurma maşyn.

  Dik doldurma enjamy, ýokary konsentrasiýaly materiallary çykarmak we çykarmak üçin silindriň porşony we aýlaw klapanyny herekete getirýän üç taraplaýyn ýörelgäni ulanýar we doldurmagyň sesini sazlamak üçin silindriň magnit gamyş wyklýuçateli bilen urulmagyna gözegçilik edýär.

  Lukmançylykda, gündelik himiýa, azyk, pestisid we ýörite pudaklarda giňden ulanylýar.Machinehli enjam poslama garşylyk we könelişme garşylygy aýratynlyklaryna eýe bolan SUS304 iýmit derejesindäki materialdan ýasaldy.

 • Autoarym awtomatik pnewmatik ýeke kelleli gorizontal suwuk doldurma enjamy

  Autoarym awtomatik pnewmatik ýeke kelleli gorizontal suwuk doldurma enjamy

  Gorizontal doldurma enjamy gysylan howa bilen doly dolandyrylýar.Esasanam partlama garşy gurşaw, ýokary howpsuzlykly önümçilik ussahanalary we häzirki zaman kärhanalarynyň talaplaryna laýyklykda elektrik üpjünçiligi talap edilmeýär.

  Pnewmatiki gözegçilik we pnewmatik ýörite üç taraplaýyn ýerleşiş sebäpli, doldurmagyň takyklygy, ýönekeý işleýşi we pes şowsuzlyk derejesi bar.Highokary konsentrasiýaly suwuklyklary we pastalary mukdar taýdan doldurmak üçin iň amatly doldurgyç.Esasan lukmançylyk, gündelik himiýa, azyk, pestisid we ýörite pudaklarda ulanylýar.

 • Yzygiderli temperatura gyzgyn mumy gyzdyryjy garyjy doldurma enjamy

  Yzygiderli temperatura gyzgyn mumy gyzdyryjy garyjy doldurma enjamy

  Wertikal suw aýlanyşygynyň hemişelik temperatura doldurýan maşyn ýyladyş we temperatura gözegçilik enjamy we agitator bilen enjamlaşdyrylandyr.Suw aýlanyş bölümini ýylatmagy we pnewmatiki mukdarda doldurmagy kabul edýär.Bu doldurma enjamy, esasan, ýokary ýapyşykly, berkitmek aňsat we suwuklygy pes bolan materiallar üçin.

 • Speedokary tizlikli awtomatiki ýeke kelleli suwuk bankany doldurýan maşyn

  Speedokary tizlikli awtomatiki ýeke kelleli suwuk bankany doldurýan maşyn

  Bazardaky yzygiderli üýtgeşmeler bilen çig malyň we zähmetiň bahasy yzygiderli ýokarlanýar.Kiçi ýa-da uly göwrümli öndürijiler zawodda köp dürli önümleriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän doldurma enjamyny tapmak isleýärler.Umuman awtomatiki doldurma enjamy bilen deňeşdirilende, bu doldurma enjamy dürli mediýada krem, losyon we suwuklyk ýaly dürli önümleri dolduryp biler, önümi ýokarlandyrmak bilen arzan bahanyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

 • Awtomatiki kiçijik çüýşe köp kelläni doldurýan gaplama we bellik enjamy

  Awtomatiki kiçijik çüýşe köp kelläni doldurýan gaplama we bellik enjamy

  YODEE dürli hünär doldurmak we gaplamak çözgütleri bilen üpjün edýär we dürli pudaklarda aç-açan taslamalaryň ähli dizaýnyny, önümçiligini, gurnamasyny we işe girizilmegini, tehniki hyzmaty we beýleki hyzmatlaryny netijeli tamamlaýar.

 • Doly awtomatiki monoblok haýwan çüýşesini doldurýan gaplama we bellik enjamy

  Doly awtomatiki monoblok haýwan çüýşesini doldurýan gaplama we bellik enjamy

  Gündelik himiki serişdeler, derman önümleri, iýmit we ş.m. ugurlarynda awtomatiki doldurma we gaplaýyş liniýalarynyň dizaýny we öndürilmegi esasan müşderileriň isleglerine esaslanýar.Dolduryş liniýasynyň hemmesi müşderiniň önümçilik prosesine gaty ýakyn, doldurma tizligi we doldurmagyň takyklygy.

  Dürli ýagdaýlarda önümleriň klassifikasiýasy: poroşok, pes ýapyşykly we gowy suwuklyk bilen goýuň, ýokary ýapyşykly we pes akymly pasta, gowy akymly suwuklyk, suwa meňzeş suwuklyk, gaty önüm.Dürli ştatdaky önümler üçin zerur bolan doldurgyç maşynlary dürli-dürli bolansoň, bu doldurma liniýasynyň özboluşlylygyna we özboluşlylygyna sebäp bolýar.Her doldurma we gaplaýyş liniýasy diňe häzirki özleşdirilen müşderiler üçin amatly.