Biz hakda

YODEE1

YODEE 2012-nji ýylda dünýä gaýtadan işleýän zawod adyna eýe bolan Guan Guangzhououda doguldy. Soňky on ýylda toplanan dizaýn, önümçilik we satuw tejribesi arkaly doly zawodymyz, ajaýyp toparymyz we köp sanly içerki we daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bar.

YODEE enjamyň hiline we ulanyjy tejribesine uly üns berýär.Hil gözlemekde tehnologiýamyzy yzygiderli täzeleýäris we materiallary saýlamakda her böleginiň hiline berk gözegçilik edýäris.Her bir enjam müşderä gowşurylmazdan ozal, enjamyň iň ýokary derejededigine göz ýetirmek üçin dürli mümkinçilikleri birnäçe gezek barlamaly we barlamaly.

Poslamaýan polatdan çig mal saýlamak:

Model

Ni ion (%)

Poslama garşylyk

Ulanyş çäkleri

SUS201

3.5-5.5%

Aşaky

Bezeg meýdany, öý

SUS301

6% -8%

Aşaky

Awtoulag bölekleri, gyşarmak

SUS304

8% -10.5%

Orta

Senagat, azyk meýdançasy

SUS316

10% -14%

Beýik

Kosmetika, Iýmit, Derman meýdany

SUS316L

12% -15%

Örän beýik

Kosmetika, Iýmit, Derman meýdany

SUS201

Bu material ýokary nikanly we pes nikel poslamaýan polatdan, nikeliň düzümi pes we poslama garşylygy pes.Dürli iş stollarynda, söwda nokatlarynda, aşhana gap-gaçlarynda, şeýle hem açyk bezeg taslamalarynda we şäher bezeg pudaklarynda we pes derejeli öý önümlerinde ulanylýar.

SUS301

Esasan sowuk iş ýagdaýynda, ýöne kislota, aşgar we duz ýaly himiki serişdelerde poslama garşylygy pes.Highokary ýük göterýän we pos däl-de, enjamyň agramyny azaltmak isleýän enjam bölekleri üçin ulanylýar.

SUS304

Industryokary temperatura çydamlylygy 800 ℃, oňat gaýtadan işleýiş öndürijiligi, ýokary berkligi, senagat we mebel bezeg pudagynda we azyk we lukmançylyk pudagynda giňden ulanylýar.

SUS316

Ajaýyp poslama garşylyk, atmosfera poslama garşylygy we ýokary temperatura güýji agyr şertlerde ulanylyp bilner;ajaýyp iş gatylaşmagy (magnit däl);ajaýyp ýokary temperatura güýji;gaty ergin magnit däl;sowuk görnüşli önümler owadan görnüşe we ajaýyp derejä eýe

SUS316L

Ajaýyp süýümlilik we berklik we gowy sowuk işlemek ukyby.Mundan başga-da, ajaýyp poslama garşylygy, pes temperatura we ýokary temperatura aýratynlyklary sebäpli işiň gatylaşmagy gowulaşýar, SUS316L uglerodyň mukdaryny azaltmak arkaly has ýumşak bolýar, bu bolsa işlemegi aňsatlaşdyrýar.Programmalaryň giň toplumynda ulanylýar.

Kosmetikada, iýmitde, derman önümlerinde we himiki serişdelerde poslamaýan poladyň ulanylmagy esasan poslamaýan polat üçin dürli önümleriň poslama garşylyk talaplaryna esaslanýar.Mysal üçin, SUS304 poslamaýan polat materiallar bilen gatnaşygy bolmadyk bölekler üçin ulanylyp bilner, SUS316L poslamaýan polat materiallar bilen baglanyşykda bölekler üçin ulanylýar.Esasan, poslama garşylyk derejesi diňe poslamaýan polat materialdaky nikel ionynyň derejesi bilen kesgitlenýär.YODEE enjamlary esasan SUS304 we SUS316L poslamaýan polatdan peýdalanýar.

Materiallary saýlamagy tamamlandan soň, YODEE her bir müşderi tarapyndan talap edilýän maşynlaryň çyzgylaryna görä kesiler we aýratynlyklaryna we ululyklaryna görä, poslamaýan poslamaýan polat materiallarynyň ýerine doly sahypaly poslamaýan polat materiallaryny ulanmaga synanyşarys.

Kesilen poslamaýan polatdan ýasalan materiallar kebşirlenýär we prosese laýyklykda ýalpyldawuk bolýar we YODEE-de kebşirleýiş tehnologiýasy we polat talaplary üçin dürli işler bar.Maşyn önümçiligi esasan silkme kebşirlemäge esaslanýar we turbageçiriji esasan iki taraplaýyn gaz kebşirlemegine esaslanýar.Ishinguwmak 300 kömelek aýnasyny ýuwmakdyr.

Işlemek pudagynda esasan kebşirleýiş tehnologiýalary bar:

YODEE2

1. Spot kebşirleýiş tehnologiýasy: Poslamaýan polatdan iki bölegi çalt birleşdirip biler, ýöne ýetmezçiligi, ýeterlik derejede güýçli däldigi we olaryň arasynda köp boşluk bar, deşikler we kebşirleýiş şlaklary bar.Kebşirleýjiler üçin pes tehniki talaplar.Estetika birneme pes.

2. Süýşýän kebşirleýiş tehnologiýasy: kebşirleýiş üstü has dykyz, birneme berk, boşluk has gowy, perforasiýa birneme pes, belli bir kebşirleýiş şlak bar we estetika orta.

3. Kebşirleýiş tehnologiýasy: biri-biriniň arasyndaky kebşirleýiş ýüzleri ajaýyp gabat gelip biler, gaty ygtybarly, boşluk ýok, perforasiýa bolmaz, kebşirleme şlaklary we ýokary estetika.

4. Iki taraplaýyn gazdan doldurylan kebşirleýiş tehnologiýasy: kebşirleýiş ýüzüni goramak üçin kömürturşy gazyny ulanyň, kiçijik eredilen howuz, has amatly kebşirleýiş ýeri, owadan görnüşi, kebşirleýiş şlaklary ýok, derňew ýok we kebşirlemegiň hili gowy.

Ishinguwmak prosesi:

1. Önümi ilki bilen gödek üwemek we ýuwmak, we makronyň deň däl ýerini aýyrmak üçin iş bölegini gödek ýüz bilen üwemek üçin çäge abraziw ulanyň.

2. Ondan soň, gödek üweýiş belliklerini aýyrmak üçin gödek üwemek esasynda hasam ýuwuň.Bu amaldan soň iş böleginiň üstü ýuwaş-ýuwaşdan tekiz we ýagty bolýar.

3. Netijede, iş bölegi iň ideal ýagtylygy we estetikany gazanyp biler ýaly, inçe üweýiş we ýalpyldawuk indiki ädimini ýerine ýetiriň.

YODEE3
YODEE

YODEE-iň hyzmatdaşy ähli bölekleri ýygnaýar we deslapky düzedişler we barlaglar geçirýär.

ODhli YODEE iş bölekleri doly maşyn döretmek üçin ýygnalyp, hil barlag inereneri zawodda enjamda 24 sagat öňünden synag synagyny geçirýär.