Gaplaýyş enjamy

  • alýumin / plastmassa / haýwan çüýşesi üçin awtomatiki nurbat gapagy

    alýumin / plastmassa / haýwan çüýşesi üçin awtomatiki nurbat gapagy

    Awtomat gaplaýyş enjamy azyk, derman, gündelik himiýa, pestisid, kosmetika we beýleki pudaklarda dürli çüýşe şekillerini ýapmak üçin amatlydyr.Bu enjam rolik görnüşli gaplamagy kabul edýär, gaplamagyň tizligi ulanyjynyň çykyşyna görä sazlanyp bilner, gurluşy ykjam, gaplamagyň netijeliligi ýokary, çüýşäniň gapagy süýşmeýär we zeper ýetmeýär, durnukly we ygtybarly, işlemek aňsat we uzak dowam eder.

  • Speokary tizlikli awtomatiki pnewmatik çüýşe nurbat gaplaýjy maşyn

    Speokary tizlikli awtomatiki pnewmatik çüýşe nurbat gaplaýjy maşyn

    Awtomatiki gaplaýyş maşyny, ähli doldurma önümçilik liniýasyny birleşdirmek üçin awtomatiki doldurma enjamy bilen gabat gelip biler we garaşsyz önümçilik üçin hem ulanylyp bilner.Dürli materiallardan we spesifikasiýalardan çüýşeleri gaplamak we gaplamak üçin amatly.Buraw gapaklary, ogurlyga garşy gapaklar, Çaga garşy örtük, basyş örtügi we ş.m. üçin yzygiderli tork ýapgy kellesi bilen enjamlaşdyrylan basyş aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.Gurluşy ykjam we ýerliklidir.