Iýmit

Azyk senagaty gitdigiçe şäherleşýän dünýä ilatynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin barha artýar.YODEE azyk önümleriniň ähli enjamlaryny öz içine alýan giň önüm bukjasyna eýedir.Adaty zawod ulgamlaryndan başlap, adaty çözgütlere çenli ähli YODEE azyk tehnologiýalary, müşderilerimize çeýe we tygşytly azyk önümçiligine ýetmek üçin netijeli we yzygiderli işlemek bilen iň oňat arassaçylyk we hil standartlaryna laýyk gelýär.

Iýmit

Mysal üçin, sakgyç we kraxmal ýaly galyňlaşdyryjylar az ýagly önümlerde ýaglaryň ýapyşyklygyny we çişme täsirini çalyşmak, agyz boşlugyny güýçlendirmek we durnukly emulsiýany üpjün etmek üçin ulanylýar.

Uly göwrümli önümçilik, adatça ýörite öndürilen zawodlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar, proses ýarym awtomatlaşdyrylýar we önümçilik wakuum astynda amala aşyrylýar.Adaty gözleg we synag üçin, “ulanmaga taýyn” bazaryň synag we kiçi göwrümli önümçiligi - maýoneziň öndürilişi, esasanam reseptleri üýtgedeninde has çeýeligi talap edýär.

Käbir adaty reseptler aşakdakylar:

80%Nebit formulasy

Pes ýag formulasy

Ösümlik ýagy

80%

Ösümlik ýagy

50%

Gumurtganyň sarysy

6%

Gumurtganyň sarysy

4%

 

Beýleki galyňlaşdyryjylar

4%

Sirke

4%

Sirke

3%

Şeker

1%

Şeker

1.5%

Duz

1%

Duz

0.7%

Ysly zatlar (mysal üçin gorçisa)

0,5%

Icesakymly yslar

1.5%

Suw

7.5%

Suw

35,3%

Önümçiligiň birinji tapgyrynda suwuk ýa-da poroşok görnüşinde ulanyp boljak ýumurtgalar suwa dargadylýar.Bu emulsifikator hökmünde çykyş edýär.

Galan üznüksiz faza goşundylary dargadylýan we gidrat edilýänçä goşulýar we garylýar.

Theag üznüksiz faza ýagy siňdirýän ýaly çalt goşulýar.Bu, emulsiýanyň emele gelmegi bilen önümiň ýelimliliginiň düýpli ýokarlanmagyna getirýär

Sorag:

Üznüksiz fazaly maddalar umumy formulanyň diňe az bölegini emele getirýär, ýöne olar möhüm rol oýnaýar.Garyşyk enjamlar bu maddalary az mukdarda suwuk mukdarda dogry dargatmagy we gidratlamagy başarmalydyr.Eggsumurtga we beýleki emulsifikatorlar dogry dargadylmasa we gidratlanmasa, emulsiýa ýag goşmak döwründe döwülip biler.

Stabilizatorlary we galyňlaşdyryjylary gidrasiýa etmek iň kyn garyşyk amallaryndan biridir.Gidratasiýany tamamlamak üçin çözgüdi uzak wagtlap garyşdyrmaly bolup biler.Düwürtikleri emele getirmek aňsat;bulary diňe agitasiýa bilen çözüp bolmaz.

Iýmit

Formuladaky ýagyň köp bolmagy sebäpli, üznüksiz faza dogry goşulmasa, emulsiýa döwülip biler.Nebit el bilen goşulanda gözegçilik etmek kyn.

Faz fazasynyň damjalary, durnukly emulsiýany üpjün etmek üçin üznüksiz fazada ýagyň üstki meýdanyny ulaltmak üçin mümkin bolan iň kiçi ululyga çenli azaldylmalydyr.Specializedöriteleşdirilen enjamlar bolmasa bu aňsat däl.

Önümiň saklanyş möhletini ýokarlandyrmak üçin aerasiýa minimuma eltilmeli ýa-da ýok edilmeli.

Önümçilik prosesi:

1. Suw gämiden ulgamyň üsti bilen ýörite işlenip düzülen mikseriň üsti bilen aýlanýar.Konteýnerde ýumurtga (poroşok ýa-da suwuk) goşulýar we çalt çyglanýar we ýokary tizlikli suwuk akymyna ýaýraýar.

2. Soňra gaba galan suw fazasynyň goşundylaryny goşuň.Goşundylar doly dargadylýança we gidratlanýança aýlanyş dowam edýär.

3. oilag giriş klapany açylýar we ýag gözegçilikden alynýan tizlik bilen suw fazasyna geçirilýär.Suw we ýag fazasynyň düzüm bölekleri içerki mikseriň işleýän kellesine gönüden-göni girýär we şol ýerde güýçli gyrkylmalara sezewar bolýar.Bu ýagy suw fazasyna inçe ýaýradýar we derrew emulsiýa emele getirýär.Sirke (we / ýa-da limon suwy) soňky ýag bilen goşulýar.

4. Önümiň gaýtadan dolanyşygy, ýelimliligiň ýokarlanmagy bilen birmeňzeş yzygiderliligi üpjün etmegi dowam etdirýär.Gysga aýlanyş döwründen soň amal gutarýar we taýýar önüm çykarylýar.

Üstünligi:

Derrew ulanmak üçin kiçi partiýalar üçin ajaýyp.

Aerasiýany azaldyň.

Ulgam operatoryň ýalňyşlygyny diýen ýaly ýok edýär.

Topar-partiýa yzygiderliligini we ýokary çykdajysyz zawodda öndürilen maýoneziň durnuklylygyny üpjün edýär.

Galyňlaşdyryjy doly gidrirlenen we beýleki maddalar dogry dargadylandygy sebäpli çig malyň hasyllylygy ýokarlanýar.

Ulgam goşmaça nasoslara ýa-da kömekçi enjamlara zerurlyk bolmazdan ýokary ýapyşykly önümleri dolandyrmak üçin niýetlenendir.

Önümiň görnüşiniň we formulasynyň üýtgemegine aňsatlyk bilen uýgunlaşyň.

 

Şeýle hem, “YODEE” uly göwrümli senagat taýdan doly awtomatiki önümçilik liniýalarynyň dizaýnyny, öndürilmegini, daşalmagyny, gurulmagyny we soňraky enjamlara hyzmat edilmegini goldaýar.Iýmit kategoriýasyndaky önümler adatça maýonez, salat geýmek, gorçisa, bal we beýleki önümlerdir.Amalyň talaplary bizi maşynyň maddy talaplary has berk edýär we enjamyň esasy materialy hökmünde SUS304 poslamaýan polatdan we azyk derejesinden SUS316L iýmit derejesinden peýdalanmalydyr.Iýmit enjamlarynda gomogenizasiýa, emulsiýa, garyşdyrmak we gaplamak aýratyn möhümdir.

Jikme-jik goldaw enjamlary we tehniki maglumatlar üçin YODEE bilen baglanyşykly iş işgärlerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.