Hyzmat

Satuwdan öňki hyzmat

Täze zawod ýa-da bar bolan zawod açmak pikiriňiz barmy, bize diňe ideýa bermeli, biz size doly ýol görkezeris we ideýany hakykata öwürmäge kömek ederis.

hyzmat etmezden ozal

1. Aksiýamyzy göni satyn alyň.

2. Zawod gurmak baradaky pikirleriňizi hödürläň.

2. Hyzmat toparymyz, iň amatly mümkinçilikleri saýlamak üçin iň amatly serişdeleri ulanmak üçin ähli tarapdan dürli mümkinçilikleri üns bilen seljerer we ara alyp maslahatlaşar.

3. Iň amatly mümkinçiligi saýlamagyň esasynda, ara alnyp maslahatlaşylan düşünjäni hakyky önümçilik prosesine öwüriň.

4. Bazardaky hakyky önümi almak üçin şahsy önümçiligiňizi alyň.

Satuwdan soň hyzmat

hyzmaty

1. “YODEE” önümleri bir ýyllyk maşyn kepillik hyzmatyny üpjün eder we esbaplar mugt çalşylar.

2. YODEE köne zawodyň soňraky üýtgemegi üçin ömürboýy tehniki goldaw we tehniki goldaw hyzmatlaryny berer.

3. YODEE, zerur bolsa müşderiniň zawodynda enjamlary we enjamlary bejermek boýunça okuw hyzmatlaryny gurmak üçin inersenerleri üpjün eder.

4. YODEE enjamlary taýýarlamak üçin hytaý zawodlaryna müşderi inersenerlerini kabul edip biler.

Iberiş hyzmaty

mahabat

1. Ulag agentiňiz bar bolsa, harytlary almak üçin kompaniýamyza gönüden-göni gelip bilersiňiz.

2. Entek transport agentiňiz ýok bolsa, “YODEE” saýlamak üçin dürli ýagdaýlara görä size maşyn daşamak hyzmatlarynyň dürli usullaryny (deňiz, howa, gyssagly, demir ýol gatnawy) hödürlär.

3. Aýratyn ýagdaýlarda, enjam konteýneriň iberilýän ululygyndan ýokary bolsa, YODEE size saýlamagy üçin iň gowy iberiş meýilnamasyny meýilleşdirer we üpjün eder.