Wakuum mikser gomogenizatory

 • Wakuum emulsifikator losyon gomogenizator mikser

  Wakuum emulsifikator losyon gomogenizator mikser

  Wakuum birmeňzeş emulsifikator enjamlary, müşderiniň işine görä esasly düzülen we wakuum ýagdaýynda emulsiýa edilmeli we garyşdyrylmaly önümler üçin amatly däl standartlaşdyrylan enjamdyr.Emulsifikator, ýokary ýapyşykly önümleri emulsiýa etmek we garyşdyrmak üçin pes tizlikli döwülýän diwar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Dispersiýa, emulsiýa, gomogenizasiýa, garyşdyrmak we garyşdyrmak ýaly amallar üçin amatly ýokary gyrkyjy emulsifikator bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

  Kiçijik kuwwatly emulsifikator, kiçi partiýa önümçiligi ýa-da uly partiýa önümçiligi bolsun, derman, azyk, kosmetika we beýleki pudaklarda önümleriň synag synaglary üçin amatlydyr.Equipmenthli enjamlar birmeňzeş emulsifikasiýa esasy gazandan, suw küýzesinden, wakuum ulgamyndan, elektrik ýyladyşdan ýa-da bug bilen ýyladyş temperaturasyna gözegçilik ulgamyndan, elektrik gözegçiliginden we ş.m. ýokary derejeli krem, derman mazaly, losyon we ş.m. öndürmek üçin ýörite enjamdyr.

 • Wakuum emulsifikasiýa edýän maýonez gomogenizator garyjy maşyn

  Wakuum emulsifikasiýa edýän maýonez gomogenizator garyjy maşyn

  Wakuum gomogenizator emulsifikatory garyşmagy, dargatmagy, birmeňzeşleşdirmegi, emulsiýany we poroşok siňdirişini birleşdirýän doly ulgamdyr..Material emulsiýa gazanyň ýokarky böleginiň ortasyndan garylýar we Teflon gyryjy elmydama garyjy gazanyň şekiline laýyk gelýär, diwarda asylan ýelmeşýän materialy süpürýär, şonuň üçin gyrylan material yzygiderli täze interfeýs döredýär. , soň bolsa gyrkmakdan, gysyşdan geçýär, garyşdyrmak we garyşdyrmak we gazanyň göwresiniň aşagyndaky gomogenizatoryň aşagyna akmak üçin epläň.Soňra material güýçli gyrkyjy, täsir ediji, turbulent akymdan we ýokary tizlikli aýlanýan kesiji tigir bilen kesgitlenen kesiş ýeňiniň arasynda emele gelen beýleki proseslerden geçýär.

 • Wakuum gomogenizator kosmetiki krem ​​öndürýän maşyn

  Wakuum gomogenizator kosmetiki krem ​​öndürýän maşyn

  YODEE Akylly wakuum birmeňzeş emulsifikator, derini bejermek önümlerini öndürmekde hökmany saýlanan modelleriň biridir.Haçan-da material wakuum ýagdaýynda bolsa, ýokary gyrkyjy emulsifikator bir fazany ýa-da birnäçe fazany iň bolmanda başga bir üznüksiz fazada çalt we deň paýlaýar.Stator bilen rotoryň arasyndaky dar aralykda materialy her minutda ýüzlerçe müň gidrawliki gyrkymlara çydap bilmek üçin maşyn tarapyndan getirilen güýçli kinetik energiýany ulanýar.Merkezden gaçyryş ekstruziýasynyň, täsiri, ýyrtylmagy we ş.m. giňişleýin hereketi bir bada deň derejede dargaýar we emulsiýa edýär.

 • Wakuum birmeňzeş emulsifikator

  Wakuum birmeňzeş emulsifikator

  YODEE kesgitlenen görnüşli emulsifikator emulsifikatorlar tapgyrynda iň tygşytlydyr.Gidrawlik göteriji emulsifikatoryň tapawudy, ýokarky gapagy açyp bolmaýar we ýokarky gapak we gazanyň göwresi bir bölekde ýasalýar.Wateröne suw fazaly küýze, ýag fazaly küýze, emulsiýa we garyjy esasy küýze, wakuum ulgamy, elektrik dolandyryş ulgamy we göteriji emulsifikatoryň iş platformasy bilen birmeňzeş konfigurasiýa bar.Goşmaça ulgamlar: batareýa ulgamy, zyňyndy ulgamy, sowadyş we ýyladyş temperaturasyna gözegçilik ulgamy, wakuum ulgamy, PH bahasy onlaýn ölçeg gözegçiligi, CIP we SIP arassalaýyş ulgamy we ş.m.