PVC iki basgançakly RO ulgamy suw arassalaýjy zawod

Ikinji ters osmoz arassa suw enjamlary, arassa suw öndürmek üçin ikinji ters osmoz tehnologiýasyny ulanýan enjamdyr.Ikinji ters osmoz, esasy ters osmoz önüminiň suwuny hasam arassalamakdyr.Ters osmoz arassa suw enjamlary ulgamy dürli suw hiline görä dürli amallary kabul edýär.

Esasy ters osmoz arassa suw enjamlary ulgamy bilen bejerilen esasy arassa suwuň geçirijiligi 10 μs / sm-den pes, ikinji ters osmoz arassa suw enjamlary ulgamy bilen bejerilen ikinji sap arassa suwuň geçirijiligi 3 μs / sm-den pesdir ýa-da has pes..Amal akymynyň beýany Öňünden bejermek, ters osmozyň täsirini süzgüç, adsorbsiýa, alyş-çalyş we beýleki usullar arkaly suw öndürmek talaplaryna laýyk getirmekdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Verse Ters osmoz membranasynyň üstünde masştablanmagyň öňüni alyň;

Col Kolloid maddalaryň we togtadylan gaty bölejikleriň ters osmoz membranasyny zaýalamagynyň öňüni alyň;

Organic Ters osmoz membranasynyň organiki maddalar bilen hapalanmagynyň we zaýalanmagynyň öňüni alyň;

Verse Ters osmoz membranasynyň mikrob bilen hapalanmagynyň öňüni alyň;

Ox Oksidleýji maddalar bilen ters osmoz membranasyna oksidleýji zeper ýetmeginiň öňüni alyň.

Suwuň hiliniň dürli talaplaryna laýyklykda, zerur suw geçirijiligini gazanmak üçin suwy arassalamagyň dürli derejeleri ulanylýar.(Iki basgançakly suw arassalaýjy Suw geçirijiligi, 2-nji dereje 0-3μs / sm, Galyndy suwlaryň dikeldiş derejesi 65 65% -den ýokary)

Müşderi önüminiň aýratynlygyna we hakykylygyna görä düzüldiderňew


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň