EDI ulgamy bolan senagat ro suw süzgüç zawody

Elektrodeizasiýa (EDI ion ion alyş-çalyş usulydyr.Ion alyş-çalyş membranasy tehnologiýasy bilen ion elektromigrasiýa tehnologiýasynyň utgaşmasy arkaly arassa suw öndürmek tehnologiýasy.EDI tehnologiýasy ýokary tehnologiýaly ýaşyl tehnologiýa.Adamlar tarapyndan giňden tanaldy we lukmançylyk, elektronika, elektrik energiýasy, himiýa senagaty we beýleki pudaklarda giňden wagyz edildi.

Bu suw arassalaýjy enjam, ikinji derejeli poslamaýan polat ters osmoz + EDI tehnologiýasy bilen arassalanan suw ulgamy.EDI täsirli suwa has ýokary talaplary berýär, olar ters osmoz önüminiň suwy ýa-da tersine osmoz önüminiň suwuna deň bolan suwuň hili bolmaly.

Arassalanan suw ulgamy tutuş enjam hökmünde, her bir bejeriş prosesi biri-biri bilen baglanyşykly, öňki bejeriş prosesiniň täsiri indiki derejeli bejeriş işine täsir eder, her bir proses tutuş ulgamyň soňundaky suw önümçiligine täsir edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehnologiki amal

Çig suw → çig suw güýçlendiriji nasos → gum süzgüç → işjeňleşdirilen uglerod süzgüç → köp media süzgüç → suw ýumşadyjy → takyk süzgüç → bir basgançak ýokary basyş nasosy → bir basgançak ters osmoz maşyn → bir basgançak arassa suw çüýşesi → iki basgançakly ýokary basyş nasos → iki basgançakly ters osmoz Geçiriji enjam → EDI ulgamy → ultrapura suw çüýşesi → suw nokady

Tehnologiki amal, ulanyjynyň talaplaryny kanagatlandyrmak, uzak möhletleýin ulanmak, howpsuz we ygtybarly bolmak üçin ulanyjynyň ýerli daşky gurşaw şertleri we suw akym talaplarynyň utgaşdyrylmagyna esaslanýar.

Aýratynlyk

● Suw arassalaýjy enjam, ulanyjynyň talaplaryna laýyk gelýän ökde ultrapura suwuny yzygiderli öndürip biler.

Water Suw öndürmek prosesi durnukly we üznüksiz, suwuň hili hemişelikdir.

Reg Täzelenmek üçin himiki maddalar talap edilmeýär, himiki zyňyndylar talap edilmeýär we bu ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa önüm.

● Modully dizaýn, önümçilik wagtynda EDI-ni saklamagy aňsatlaşdyrýar.

● pleönekeý iş, çylşyrymly iş proseduralary ýok

 

SerediňSaýlawaşakdaky faktorlara esaslanýan enjamlaryň:

Aw Çig suwuň hili

Product Ulanyjynyň önüm suwy üçin suwuň hil talaplary

● suw öndürmek talaplary

Water Suwuň hiliniň durnuklylygy

Equipment Enjamlaryň fiziki we himiki arassalaýyş funksiýalary

● pleönekeý işlemek we akylly işlemek

Liqu Galyndylary suwuk bejermek we çykarmak talaplary

● maýa goýum we amal çykdajylary

Programma meýdany

Power Elektrik stansiýalarynda himiki suw bilen bejermek

Electronics Elektronika, ýarymgeçiriji we takyk tehnika pudaklarynda ultrapura suwy

Food Iýmit, içgiler we agyz suwy taýýarlamak

● Ownuk arassa suw bekedi, arassa suw içýän topar

Fine Gowy himiki maddalar we ösen dersler üçin suw

● Derman senagaty gaýtadan işleýär

Other Beýleki pudaklarda talap edilýän ýokary arassa suw taýýarlygy

 

Goşmaça suw arassalaýyş ukybymüşderiniň suw sarp edişine görä: 250L, 500L, 1000L, 2000L, 3000L, 5000L we ş.m.

Suwuň hiliniň dürli talaplaryna laýyklykda, zerur suw geçirijiligini gazanmak üçin suwy arassalamagyň dürli derejeleri ulanylýar.(Iki basgançakly suw arassalaýjy Suw geçirijiligi, 2-nji dereje 0-1μs / sm, Galyndy suwlaryň dikeldiş derejesi 65 65% -den ýokary)

Müşderi önüminiň aýratynlygyna we hakyky zerurlyklaryna görä düzüldi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň