Doly awtomatiki monoblok haýwan çüýşesini doldurýan gaplama we bellik enjamy

Gündelik himiki serişdeler, derman önümleri, iýmit we ş.m. ugurlarynda awtomatiki doldurma we gaplaýyş liniýalarynyň dizaýny we öndürilmegi esasan müşderileriň isleglerine esaslanýar.Dolduryş liniýasynyň hemmesi müşderiniň önümçilik prosesine gaty ýakyn, doldurma tizligi we doldurmagyň takyklygy.

Dürli ýagdaýlarda önümleriň klassifikasiýasy: poroşok, pes ýapyşykly we gowy suwuklyk bilen goýuň, ýokary ýapyşykly we pes akymly pasta, gowy akymly suwuklyk, suwa meňzeş suwuklyk, gaty önüm.Dürli ştatdaky önümler üçin zerur bolan doldurgyç maşynlary dürli-dürli bolansoň, bu doldurma liniýasynyň özboluşlylygyna we özboluşlylygyna sebäp bolýar.Her doldurma we gaplaýyş liniýasy diňe häzirki özleşdirilen müşderiler üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Doly doldurmakdan başlap gaplaýyşa çenli doly awtoulag önümçilik liniýasyna goşmaça enjamlar:

Fully Doly awtomatiki doldurma enjamy

Ly Doly awtomatiki öwrüm stoly

Ly Doly awtomatiki iýmitlendiriji maşyn

Ap Awtomatiki gaplaýyş enjamy

● Awtomatiki agram salmak we ret etmek

● Awtomatiki bellik enjamy

● Doly awtomatiki gaplaýyş enjamy

● Howa kompressory

Arza

YODEE size iň amatly çykdajyda iň amatly önümçilik liniýasynyň çözgüdi bilen üpjün edýär, şonuň üçin YODEE toparyna haýsy maglumatlary bermeli?

1. Önümiňizi we görnüşini kesgitläň

2. BPH hasyllylygy we her önüm üçin gaplama (çüýşe we gapak)

3. Her önümiň kuwwaty, paket suraty we ululygy

4. Önümçilik ussahanasynyň ösümlik çyzgysy (uzynlygy, ini we beýikligi)

Has köp tehniki maglumatlar we dizaýn çyzgylary üçin YODEE toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, 12 sagadyň dowamynda zerurlyklaryňyza tiz jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň