Doly doldurma önümçilik liniýasyny nädip bilmeli?

Doly awtomatiki doldurma liniýalaryny öndürijiler köp we dürli önümleri dolduryp bilerler.Her önümiň dürli gaplaýyş materiallary we şekilleri sebäpli gabat gelýän doldurgyç çyzyklary dürli, doldurgyç liniýalarynda maşynlaryň konfigurasiýalary hem başga.Şeýle-de bolsa, enjamyň konfigurasiýasyna garamazdan, YODEE müşderileriň isleglerine laýyk gelýän maşyn modelini ýa-da seriýasyny tapyp biljekdigine umyt edýär.Dolduryş liniýasynyň tutuş önümçiliginde iň pes çykdajy bilen iň ýokary öndürijilige ýetip bolýar.

Indi “YODEE” ähli awtomatiki önümçilik liniýasynyň esasy enjamlaryny hödürläliň:

Ull Doly awtomatiki awtomatiki enjam çüýşäni sortlaýyş enjamy

Aut Doly awtomatiki doldurma enjamy

Ull Doly awtomatiki iýmitlendiriji gapak maşyny ýapmak maşyny

Ull Doly awtomatiki gaplaýyş enjamy

Ull Doly awtomatiki bellik enjamy

Ul Doly awtomatiki Inkjet printeri

Kosmetika pudagynda gaplaýyş çüýşeleriniň köp görnüşi bar.Kosmetika öndürijileriniň köpüsi zawoddaky dürli gaplaýyş çüýşelerini diňe bir doldurma liniýasy bilen deňeşdirmäge umyt edýärler.Enjam önümçiliginiň hünär nukdaýnazaryndan bu pikir esassyz: sebäbi doly awtomatiki doldurma önümçilik liniýasynyň emele gelmegi, bir önümiň bazara jogap almak üçin bir wagtyň özünde ýokary öndürijilik gazanmagy üçin.Şeýle-de bolsa, bu mesele hakda zawodyň nukdaýnazaryndan pikir etmek birneme ýerliklidir, sebäbi zawodyň işi üçin çykdajylara gözegçilik etmek hem möhümdir.Çüýşäniň ähli görnüşlerini şol bir önümçilik liniýasyna gabat getirip bilýän bolsa, elbetde gowy saýlaw.

Bazar islegine görä, YODEE çüýşäniň görnüşini göz öňünde tutup önümçilik ussahanasynyň giňişligini hem göz öňünde tutar.Umumy doldurgyç liniýasynyň dizaýnynda ol diňe bir gündelik önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmän, kosmetika öndürijileri üçin hem örän täsirli giňişlikden doly peýdalanyp biler.Şonuň üçin ykjam ulgam dizaýnyny we öndürijilikli netijeliligi ösdürmek YODEE inersenerleriniň ileri tutýan meselesidir.

Häzirki wagtda YODEE inersenerleri tarapyndan işlenip düzülen iň soňky model aDolduryş liniýasyndan doly awtomatiki, 10-1000 ml doldurmagyň göwrümine esaslanyp, ortaça 45-65 bot / min öndürijilik gazanmak üçin servo ýokary tizlikli gaplamak bilen enjamlaşdyrylan.

Enjam ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak, awtomatiki material paýlamak we sinhron iýmitlendirmek funksiýalaryna düşünip bilýän Siemens PLC awtomatiki dolandyryş ulgamyny we adam maşyn interfeýs operasiýa ulgamyny kabul edýär.Doldurma tizligi we jemleýji çykyş, şeýle hem şowsuzlygyň sebäpleri we işleýiş we tehniki hyzmat usullary ýaly öndürijilik parametrlerini awtomatiki görkeziň. Gutynyň dört gapy paneli açylyp bilner we ýapmagyň ýalňyşlygy üýtgetmek funksiýasy amaly ýönekeýleşdirýär.Birnäçe spesifikasiýany sazlamak we ulanmak şol bir enjamda görkezilen aralykda amala aşyrylyp bilner.

“YODEE” -niň kwadrat turbasy we list metal bölekleri Doly awtomatiki yzarlaýyş suwy / Suwuk / losyon / krem ​​Doldurma önümçilik liniýasy SUS304 materialyndan ýasalýar we üstü ýalpyldawuk we çotga.Süýşýän enjam ýa-da geçiriji bölekler 45 # uglerod polat hrom bilen örtülen;esasy turbany doldurmak üçin silindr doldurmak SUS316 materialdan ýasalýar;şahanyň bölekleri 304 çybyk ulanýar;Iýmitlendiriji şlanglar iýmit derejesidir;Önüm bilen aragatnaşygyň ähli ýüzleri dogry arassalanmagyň öňüni alyp biljek çatryklardan, ýiti gyralardan we çatryklardan boş bolmalydyr we ähli kebşirleýişler ýalpyldawuk bolar.Filmiň daşky gaplamasy, suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, ýag çydamly, galplyga garşy, önümiň hilini netijeli gorap, önümiň ömrüni uzaldyp we önümiň özüne çekijiligini ýokarlandyryp biler.Enjamyň daşky film gaplamasy, enjamyň hilini netijeli gorap we enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp bilýän suw geçirmeýän, çyglylyga we ýaga çydamlydyr.

Mundan başga-da, garaşma tertibinde aşakdaky suwuk we krem ​​doldurma maşynynyň howa basyşy we güýji sarp ediler we esasy ýük ep-esli azaldar.Thisöne munuň täzeden başlan wagtyna hiç hili täsiri ýok, energiýa we howa sarp edilişi energiýa monitory tarapyndan yzygiderli gözegçilik edilýär we görkezilýär.Energiýany dikeltmek, ýeňil galyndy bölekleri we gaýtadan işlenip bilinýän awiasiýa alýumin materiallary bilen ýokary netijeli hyzmat motory, doldurma maşynyna daşky gurşaw deňagramlylygyny berýär.

Elbetde, “YODEE” dürli gaplaýyş çüýşelerine we müşderileriň üýtgeşik zerurlyklaryna görä size mahsus awtomatiki doldurma önümçilik liniýasyny hem düzüp biler.

cthgf


Iş wagty: Noýabr-08-2022