suwuk sabyn / şampun garyjy gämi agitator bilen goşa penjekli reaktor

Suwuk ýuwujy birmeňzeş garyjy maşyn, esasan dürli materiallary garyşdyrmak we garyşdyrmak, özara garyşdyrmak, eritmek we mukusyň birmeňzeş garylmagy we ş.m. üçin amatlydyr. Bu dürli pudaklarda aýrylmaz enjamdyr.

Frequygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak, diwar garyşdyrmak, ýokary gyrkymly birmeňzeş emulsiýa, ýyladyş, sowadyş, elektrik gözegçiligi, temperatura gözegçilik, iş platformasy we beýleki funksiýalary birleşdirýär.Içerki we daşary ýurt öndürijileri üçin materiallary düzmek üçin iň amatly enjam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Funksiýa

● Azaldýan: tizligi azaltmak, torky ýokarlandyrmak

Sl Süpürgiçiň öňüni almak: garyşdyrylanda materialyň ýokary galmagynyň öňüni alyň

● Diwarlary garyşdyrmak: islege bagly, süýümli / labyr / çarçuwa / lentanyň görnüşi

● Temperatura barlagy: Temperaturany kesgitleýär

Ulation izolýasiýa gatlagy: Şahsy ýanmagyň öňüni almak üçin ýylylyk izolýasiýasy

● Gyryjy: Gazanyň diwaryndaky ýelmeýän maddany döwüň

Om Gomogenizator: Çig malyň düzümini birmeňzeş ediň

● Kurtka: Doly kurtka, iş wagtynda ýylatmak we sowatmak maksadyna ýetmek üçin suwy ýylatmak ýa-da aýlamak üçin ulanylýar.

Aýratynlyk

Contact Aragatnaşyk materialy SUS316 poslamaýan polatdan ýasalýar we materialyň gyjyndyrylmagyny islendik wagt synlamak üçin gapagyň ýarysy açylýar.

Str Gyjyndyryjy pad, material boýunça bir taraplaýyn ýa-da iki taraplaýyn diwar böleklerini saýlap biler we 360 ​​° aýlanma materialy has deň derejede garyşdyrýar.

● Esasy gyjyndyrma ýygylygy öwürmek tizligini üýtgetmek enjamyny kabul edýär we tizligi 0-63 aýlawdan özbaşdak düzedip bolýar.

Ain Poslamaýan polatdan elektrik dolandyryş şkafy enjamyň işleýşine hemmetaraplaýyn gözegçilik edip biler we temperatura, hereketlendiriji tizlik we emulsiýa wagtyny kesgitlemek ýaly maglumatlary görkezip biler.

Circ Arassa zynjyr tertibi, amatly we duýgur iş paneli, işlemek aňsat.

Custöriteleşdirilen

wusnd

Poslamaýan polatdan garyşýan küýze, müşderileriň hakyky önümçilik zerurlyklaryna görä düzülip bilinýän standart däl ýöriteleşdirilen enjamdyr.Aşakdaky sazlamalar salgylanmak üçin:

The Ussahananyň beýikligi ýeterlik bolmasa, hereketlendiriji motor keseligine bolup biler.

The Materialyň ýelimliligi ýokary bolsa, ýalňyş garyşdyrmak we garyşdyrmak has birmeňzeş bolup, iki taraplaýyn garyjy gurluş düzülip bilner.

Production Önümçilik prosesi ýokarsynda gomogenizator gurmaly bolsa.

The Önümçilik prosesinde käbir eremedik çig mal goşulsa, çig malyň eremegine kömek etmek üçin ýokary tizlikli dispersiýa goşup bolýar.

The Eger materialyň ýelimliligi ýokary bolsa, öz-özüne akýan emläk gowy däl ýa-da taýýar önümi has ýokary ammarda daşamaly bolsa, ulag nasosy oturdylyp bilner. Kombinirlenen gazanyň umumy platforma dizaýny bolup biler hakyky zerurlyklara laýyklykda düzülendir.

Arza

Gündelik himiýa senagaty: ýuwujy serişde, şampun, duş jeli, kondisioner, kir ýuwujy serişde, el arassalaýjy enjam, awtoulag aýna suwy, gap ýuwýan suwuklyk, teker mumy we ş.m.

Tehniki parametr

Potensial 500L 1000L 2000L 3000 L.
Gazanyň temperaturasy ≤100 ℃ ≤100 ℃ ≤100 ℃ ≤100 ℃
Kurtka Adaty basyş Adaty basyş Adaty basyş Adaty basyş
Garyşyk tizligi 0-63 r / min 0-63 r / min 0-63 r / min 0-63 r / min
Homegenizer tizligi 3300 r / min 3300 r / min 3300 r / min 3300 r / min
Kuwwat 50-60Hz380V ± 10% -15% 50-60Hz380V ± 10% -15% 50-60Hz380V ± 10% -15% 50-60Hz380V ± 10% -15%

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň